Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

femmefatalee
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
femmefatalee
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
femmefatalee
1170 884f
femmefatalee
4384 4474
femmefatalee
3174 7cb7
femmefatalee
1390 257e 500
femmefatalee
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
femmefatalee
8284 0b2f

June 26 2017

femmefatalee
0459 bb76
femmefatalee
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
2621 1380

Buongiorno

femmefatalee

May 19 2017

femmefatalee
4802 a260 500
femmefatalee
femmefatalee
8105 b0b4 500
femmefatalee
4595 859d
Reposted fromiamstrong iamstrong vianoticeable noticeable
femmefatalee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl